แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - teareborn

หน้า: [1] 2 3 ... 11
1

สมุนไพรบัวบก กะหล่ำดาว จัดอยู่ในกรุ๊ปพืชเมืองหนาว อยู่ในตระกูลกะหล่ำ การเติบโตเป็นพืชสองฤดู อยากภาวะปลูกที่มีอุณหภูมิต่ำและก็ความชื้นสูง ส่วioluนที่ใช้บริโภคคือ หัวขนop'าดเล็ก tkupo'ilio;o;เข้าoหัวop'op'ปลีแop'น่นสมุนไพรบัวบก คล้ายoหp'มือนกะหedrop'[p'htyjyukuiliuล่ำปลี ขนp['าดเส้op';นผ่าศูนย์ก;lo;op'o'ลาง 1.0-1.5 {เซนติเมตรlfrkyuklyu|ซuนยุโlรป แล้วก็uil uiluil2.4-4.8 เซuiluilนติเมตp';op'ร ในสหรัฐฯ uilเจuiluildkulkuilริญจากข้อระหว่flkuilางต้นแล้วก็กาบใบ รวมทั้งรุ่งเรืองตลuilอดจนกtyuilkmรuilะทั่งต้นหยุดการtyเจริญเติบโต ลำyukต้นสูงแบ่งออกได้เป็นสองกรุ๊ปเป็'opน ลำต้นopสูง 60-100 uilเซนติเมตรop'op' หรือสูงขึ้นยิ่งกว่าuil แuilละก็yukiuo;oประyukเภทลำต้นเตี้ย 60yuk op''ykซม. ให้ผลผลิต'opราว 100 [p'หัวต่อต้น กะหล่ำดาวสายพัerhนธุ์ที่เก็บเกี่tyjyukiuliuยวเร็ว จะได้ผลผio;ลิตเร็ว รวมทั้งผลผลิตuiolต่ำluiลงยิ่งกว่agrluluiohtากะหล่ำดาวสายพันธุ์หนัlo;opoi;';กที่มีอo;iายุกio;ารเก็บเopกี่ยวนานoi;ผลกะหล่ำดาวสายพัน'ธุ์กะหล่ำดาวควรจะykuykyทดลอi;งสายพัkนธุ์io;ที่สามารถปkyuรับตัkiวกับสิ่งแวukyล้อมในแหล่งปลูกได้ดิบได้ดี สายพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกykkในปัจจุบัyukน Jade Crosyuks E hyuiio;uyid, Royal Marvel and uiLong iol;oi;Island Improdved, Lunet, Oliver, Cyukraton, Foyukrtrejuykss, Prince Marvelyukyuk, Royal Marvel, Rubine (สีแดง)ภาวะดินdjyuและก็การเตรีukyukยมดิน กะหล่ำดาว (Brussels Sprokyukuts) รุ่งเรืองก้าวหน้าสมุนไพรบัวบกในดินที่ร่วนซุyuย มีอินทรียวัตถุแล้วก็ไนโตรเจนkสูง ระyukบายน้ำเจริญio; pH 6.0io-6.8 การเ;yukรียมดินควรหว่านปุ๋ยธรรมชาติหytjyรืsdjอปุ๋ยคอกuilอนio;yukจัดเตรียมดิน ในบาuykงพื้นที่เป็นดินuilเหuilนียวหรืioอดินลูกรัง ควรจะเoi;opจาะร่องป;ลูกและก็ผสมวัสดุปukกลykงkyu;oikyukผลของการวิเคราะห์kyuดินและก็พืช เนื่iol;องด้วยเป็นพืชที่อยากไuiolธาตุอาหาrthjรสูง จึงควรต้องuilจึงควdhรมีธาตุอtyhjาหารพอเพีuykง สำหรับในการรุ่งเรืองได้ผลผลิตและก็ประสิทธิภulพสูงกะหuilล่ำดาวAdvertisementsการเพuilาะio;เมล็ด กะหล่ำดาว (Brussels Sprouts) จำนวนเมล็srhtrhjrtด 1 กรัมมีราว 350 เมล็ด ทดสอiliulบคว;ioามงอกก่อนเพาะ;ioเมล็ด ก่อน;ioเพาะเมล็ดควรแช่เมล็ดในน้ำอุ่น 50 ip['p['ouilเซลเซียสสมุนไพรบัวบก ตรioงเวลา 25-30 นp[p['าที นำออuilกมาผึ่งไว้จนกว่าจyuklyuะแห้ง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับในการผ;ioลิออกขอuiงเม็ดui 20-30 องศาเซลเซียส หยอดเมuilop;ล็ดyukใopนถาดเพาะ อุปกรณ์เพาะ ดินร่วนซุย + ปุ๋uilยหมัก/luilปุ๋ยคอก + 12-24-12กาjyuรย้ายluilปลูก กะหล่ำดาว (Brussels Spyukrouts) ย้าuilยปลูกข้างหลังหยอดเม็ด 15-20 วัน ระยะปลูก 30-50 x 7luio5-100 เซนติเlioมตรขึ้นกับluiสายพันธุ์ก;ioารรักษาio;;uil กะหล่ำhtyดาว (Bruilioussels Sp'uiluip[routs) ในแบ่งที่นิ[pยมปlลิดยอด เพื่อเก็บเกี่ยวเร็ว ขนาดบ่อย ผลิตผลและคุluiณภาพสูง โด;opยปuilลิดเมื่อต้นเจริญก้าวหน้าyukสุดกำลังแล้วก็ปลีกล้วยด้านล่างมีขนาด [tdjytktykt0.5-0.75 นิ้ว ในuiliulrhบางที่จะทยอยปลิดใบjyukล่างออก เluiพื่อluiโดนแสงแดดและช่วยในการสร้างของuilนการให้น้ำ กะyukหล่ำ;poดาว (Brussels Sprouts) ด[pาวเป็rthytjyurhytนพืชที่ปรารuilถนาน้ำสูง แล้วก็ระยะเวลาสมุนไพรบัวบกสำหรับเพื่อการปลูก yukเก็บเกี่ยวนาน เพื่อหัวปลีขนา;op;rshดใหญ่ ผลิตผลและก็jytประสิทธิภาพสูง ควรให้ความชื้นเพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอ หรือ 1-;op1.5 นิ้วต่ออาทิตย์ หรือ 15-20 นิ้วต่อฤดูปลูก

Tags : สมุนไพรบัวบก

2

ขายพลูคาว มะแว้งเครือ รสและก็คุณประโยชน์ัาีyedddddkmในตำรายา ผล รสชอกช้ำเปรี้ยว ผลสดโขลกผสมเกลือน้อย อมหรือจิi;i;บแก้ไอ แก้เจ็บคอ ขับเสลดจำหน่ายพลูคาว ผลแห้ง ปรุltlงเป็นยาแก้ไอ ykบปัสสาวะ เจริญอาหาร ly;ykแก้เบykาหวาน ราก รสระทtl98uมใจเปรี้ยว แก้ไข้ykสันนิtlบาykต แก้น้ำลายเหนีuliuli;oยyk แก้i;ไอ กัดและขัi;บเสลดi; ขับเยี่ยว ขับลม แก้เi;ลือดออกทวารหนัก i;วารเบา ต้น รสขมekyฝาดเปรี้yl;u;yยว แก้ท้องอืดท้องเฟ้อในหญิงlตั้งครรภ์มะแว้งมี 2 ประเภท คือมะแว้งที่เป็นพุ่oi;io;i;rlkมไม้หรืi;อเป็นต้นๆulioliเรียกว่า “มะแว้งต้น” ส่วนต้นเป็นเถาเtlอยพิงพันกับต้นไtlol;ม้อื่นเรียกว่า “มะแว้งเครือyk” หรือ “มะแว้งเถาเครือi;” มีหนามตลอดต้น เก็บยาก แต่ว่ามะykแว้งเนี่ย ใบจะขายพลูคาวราวกับ;i;มะio;เขือ ดอกก็เสมือนมะเขือ ลูกมะแว้งช่วงแรกก็จะเขียวๆแtrไปจykะเป็นสีแดง ปลูกyายมาก ใl7lห้ปุ๋ยขี้วัว ครั้งเดียว กินได้ทั้งปีชื่อykวิทยาศาสykตร์ : Solanum trilobatum L.ตระกูล : Solanaceaeชื่ออื่น : มะแว้งเถา (กรุงเทพฯ ) เดือนว้งเควีย (ตาi;ก)ลักษณะทางrfliวิชาพฤกษศาสตร์ไ;;op;orม้เถาเลื้อยพาดi;พัulนกับต้นไม้อื่น yukลำต้นกi;ลม สีเขียวเป็นมันจำหน่ายพลูคาว มีหนามแหลมตามแขนงขายพลูคาว[/i] ใบ เป็นใบเykดี่ยi;iวul ออกเรียงสลับ สีเขียวเป็นมั;i;น แผ่นใบข้างi;างมีหtli;;นามตามเส้นใบ ดอก ออกเป็นช่อตามkyukซอกใบที่ปลายกิ่ง ดluuอกสีม่วง

Tags : ขายพลูคาว,จำหน่ายพลูคาว

3

ดาวเรือง การปลูกผักแพวผักแพวเป็นพืชที่ถูกใจดินที่มีความชุ่มชื้นสูงheh สามารถปลูก และขยายพันธุ์ด้วยการปักชำลำต้น การขยายเหง้า และการโปรยเมล็ด แต่ylkที่นิยม'op'จyjะใช้วิธีปักชำต้น ดาวเรืองหรือ แยกเหง้าปrthjลูกegการเตรียมดิน แลentymopหลังบ้านหรือพื้นที่ว่างที่ค่อนข้างจะ'opชื้น การเตรียมดินด้วยการกระพรวนดิน และก็กำจัดวัชพืชออกให้หมด จากนั้น ค่อยนำลำต้loi;นที่เด็ดได้จา'opกกอหioรือขุดเหง้ามาลงปลูก ระยะห่างลำต้น 5-10 ซม. ถ้าเป็ykulio;ylkulนเหง้าจะใช้เหง้า 3-5 ต้น ปลูกsehop'ytjtลงแปลง ระยะห่างของเหง้าราว'op 10-15ดาวเรือง เซนติเมตรในการปลูกด้วยop'opชำลำต้น เกษตรกรจะใช้io;เคล็ดวิธีรีบให้แ'op'รากก่อน แล้วค่อยนำลงปลูกลงดิน โดยใช้วิธีนำกอผักแพวio;ที่ตัดจากแปaoi;gลงมาแช่น้ำ โดยyukช่ในน้ำให้ท่วมลำต้นราว 2-3 ข้ดาวเรืองอ ซึ่งแช่'op'ไว้ประมาณ 3 วัน tkyลำต้นจะเริ่มแตกรากสีขาวอrthtyjกรอบๆข้อ หลังจากนั้น นำปลูกลงดินได้เรื่องดูแลรักylษาผักแพวไม่ยุงยากyulyilมาก ก็แค่จำต้องคอยรดio;ioน้ำให้เปียกเสมอเพียงแค่นั้น รวมทั้งอio;าจให้ปุ๋ยคอกหรื'อปุ๋ยเคมีร่วมด้วย ปุ๋ยเค'opมีที่op'ใช้จะเน้นย้ำเรื่'op'pองio;;การบำรุงใ'opบ แ'opละลำต้น โดยใช้สูตร 'po24-8-'8 io;หรือใช้ปุ๋ยยูเรียารเก็บผักแพวผักแพวที่ปลูกใหม่จะเริ่มแกเหง้าที่'opป็นลำต้นใหม่หลังปลูกโดยประมาณ 1 เดือน แล้วก็สามารถเริ่มเก็บยอ'opดได้โดยประมาณเดือนที่ 3 ซึ่งการเก็บpoยอดอาจใช้มีดตัดหรือใช้มือเด็ด ความย'opาวที่เด็ดราว 15-2'po0 ซม. โดยให้'opเหลือลำต้นไว้jytruilkสำหรับแตกเหง้าใหม่ใบใบผักแพวเป็นuilใบผู้เดียว'po' แตกออกรอบๆข้อของลำต้'opนดาวเรือง โยมีกาบที่ต่อกับก้านใบหุ้มห่อเหio;นือบริเวณข้อ ก้านใบมีหูใpo'opบอีกทั้ง 2 ข้'poาง และpoก็สั้นโดยประมาณ 0.5-1 ซม. ใบมีลักษณะเรียวยาว โคนใบแคบ กึ่งกลางใบกว้าง รวมทั้งปลายใบแหลม ใบยาวราว 7-10 ซม. กว้างสุดรอบๆกึ่งกลางใบราว 1.5-2.5 เ'opซนติเมตร แล้วค่อยชัดแจ้ง opและก็มีเส้นใบแตกย่อ'opยเรียงเยื้องกันออกด้านข้างดอกดอกผักแพวออกเป็นช่อบ'poริเวณส่วนยอดของลำต้น ดอกมีขนาดเล็ก ดอกตูมมีสีม่วงแดง ดอกหลังบานใหม่ๆจะมีสีขาวอมม่วง ดอกบานเต็มที่จะมีสีขาว

4
อื่นๆ / งาดำ มีทั้งอาหาร
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2018, 04:11:00 PM »

งาดำ มีทั้งอาหารที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีอยู่แล้ว ไปจนถึงของกินทั่วๆไปนอกจากคำว่า 'สวัสดี' ที่ehgrkชาวไทยงาดำนิยjtyjyjใช้ในการ|ใช้สำtyjหรั'p'p[บการ|ใช้สำwgrehgtrjหรับเพื่อtyjyukiulการ|ใช้ในลัษณะของการ|tyjtyjใช้luilo;เพื่อการ|ใช้เiuluiluiluiพื่อสำหรับกาethrthร|ใช้เพื่อสำหรับในกesagrthาร|ใrjyuktyjtyyช้สำหรับในการ}กล่าวkyukyulทักเวลาเจอหน้ากันแล้ว ยังมีอีuukyukayl;oiu;ก 1 คำที่ในสายตาของฝrthedrhrtรั่งมองว่า บางluilเวลาใช้แทนกันด้uilวย เป็นคำว่าiul 'กินอะไรมาหรือยัyuktyjtง' แehสดงว่yukyulาชาวergrthrthไทrkyuyukยให้ความสำคัญuilกับการiuyliluเป็yukนลำดับtykyukที่หนึ่uilซึ่งในปergrtjระเทศไทยมีร้านอาhrthjyหารให้เลือกมาก แต่จะมีวิyukธียังไงล่ะ ที่จะรู้ได้ว่iulาiulร้าyukนค้าไหนขyukองกินอร่yukอtuyukluilยl/ไม่อร่อย CNN รutiะบุว่าtlutil อย่าวินิจฉัยrfkyutyluiจากเมนู uiluilการตกแต่งร้านค้าl หรือราคา แต่ให้yukiuluiตัดสินkyukจากปริwegewrgมาณผู้ที่อtrjyukyuยู่ในร้านแล้วก็ความ;oยาวi;oขอi;งแถวห;io;io;น้าkyio;ร้านต่างหากแล้วก็เoi;พื่อเoi;ป็นการร่วoi;มฉลyukองให้กับyukอาหารไทยที่มีชื่อดัtykyงไป;ioทั้งโลก ทาง CdkjyukNN ก็เลยไio;ด้ทำกyukyukารรวบรวม 40 เมนูอาหารไทย ที่ซึ่งพูดได้ว่า.. liuถ้าหากมิได้กิoiรับiulประทานจำเป็นyukiugyuจะต้oi;องเสียดาย โดyukย;มีทั้งyukของกินuilที่ฝรั่yukงuilรู้จักกันดีอยู่แล้iuliulว ไปจนถึงuiliul;oi;อาหารio;ทั่วไyio;ukป มาดูกันดีกว่าyuจ้ะหมักกระดูกซี่kkโครงหมูด้วยซekyอสหอยนางtyรม ซีอิ๊วขาว เกลือ ผงแoiต่งรส รวuiluiมทั้งน้ำตาล คลุกให้uilulเข้uiliulาlกันใyukส่พริกไทยรวมทั้tkรากผักชีบด หมักทิ้tjtyงเอาไykuว้จjylนเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อซี่io;โครงหมูตั้งกระท'poะ ใส่น้ำมั'poนให้ท่วม รอให้น้ำมันเดือดแล้วนำuykกระเทียมลงไปทอด ทอดiul;iuจนกว่;oi;าจะเหลืองกรykอบ แล้วตักขึ้นมาพักtykjไว้นำกระดูกซี่tyjโครo;งงาดำหมูที่io;หมักไว้ลงไปทอด ทอดใkyสุก ถ้lyulาoi;หากถูก;ioใจแห้งๆก็ทอ;oiดให้uilนlาน;oiขึ้นโดยใช้ไฟอ่อนถึงปoiานกลาง เluiสร็luilจoi;แluiuiละนำขึ้นใส่จาน โ;oi;รยoi;ด้วยกระเทียมเจีoiu;ย;oiวตีไข่ไoiก่ใส่oi;ลงไปใuiluilนถ้วยชามผofgluiสม io;และก็ตามด้วยหมูบก oi;แครอทหั่นเ;ต๋า พริกแดง รวม;oi;ทั้งต้นห;oอมซอย;oiแต่งรสงาดำด้วยkuykเครื่yองปรุงที่ซองบะuilหมี่ครึ่งสำเร็uilจรูปให้มาuilเลือกuiป็นรสต้มยำบuilะหมี่ครึ่งหนึ่งงาดำสำเร็;จรูปที่ลวกมาแล้วใส่ลoi;งไปตีกับไข่ คลุกให้เข้ากันตั้งกระทะใส่น้ำมัluilนให้ร้อน เทไข่ใsgrehgtrhrtส่ลงไปทอดให้สุกทั้งคู่tyjykuyuด้hานเสร็จแล้วใส่klyulkuจานเสิร์ฟในทันที

5
อื่นๆ / ตะไคร้ ถิ่นเกิด รวมทั้งการแพร่ขยาย
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2018, 05:14:09 PM »

ตะไคร้ ถิ่นเกิด แล้วก็การแพร่ขยายยี่หุบมีถิ่นเกิดเริ่มแรกมาจากจีนตอนใต้ โดยมักพบตะไคร้ที่สุดในเมืองก[p'p[[วางตุ้ง และเมืองกวางซี uiluเพราะเป็นเขตที่มีอากาศเย็;oi;น และค่ijytkyukuuyiuiolluอนyukข้างเปียกชื้น สมควรต่อulululการเติบโต|กาuiio;lรเจริญเio;ติบโต}ได้เป็lulนio;อio;ย่าjyukjytงดีลักษio;ณะทางวิชio;าพฤกษศาสตuilyuyukio;ร์ลำต้นio;ยี่หุyukบio; จัดเป็yuนไม้พุ่มขาดกึ่htyjyukuiklงกykyukลาง สูงราวๆ 2-4 เมtyตร ลำegerhrthesfergต้นแตกกิ่งหลักtrjhytปานกลาง แตกyukกิ่งกิ่งก้านสาขluามากมาย รวมykงใบดก มีขนาดio;ใหญ่ ทำuiluilให้มองดูเป็นทรงพุ่มไม้ทึบ เtyjปลือtyjกลำต้นมีสีน้ำตykyukาล กิ่งอ่อนมีสีเขียวdejyyukukuky แก่นลำต้นเป็นไuilม้เนื้ออ่อน เปราuilะหักง่ายใบยี่หุio;ioบเป็นพืชใบเdekyukyukyukลี้ยงคู่ ออกเป็นjtyใบโดดเดี่ยวๆเรียงluilเวียนสtyjลับกันบนกิ่aeguilutyjilง มีก้านrehttyjtkjykyuใบสั้น 1-1.5ykyuk ซม.;io; ใบมีลั;ioกgrehrณะเป็นqewfรูปหอykuyu กว้างประมาณykk 2-8 เyukซนติเมตร ยาวราว 8-25 เซนติyukเมตuykร โคนใบสอrdบแคบ ปลายใบแyukหลม แผ่นyukใบ แลykะขtyอบของใkio;uyukบtykเรียบ ใบอ่อนมีสีyukkyเขียวสด ใบแyukก่มีสีเขียวเข้ม และก็เป็นเงา แผ่นใบแข็ง แล้วก็ออกจะกรอบ แผ่นใบมีเส้นyukกลาง|กึ่งกลาง}ใบเด่นชัด แผ่นใบด้านล่างมีเส้นใบต่อกันเป็นร่างแหดอกยี่หุบมีดอio;oiกตะไคร้เป็นดอกคนเดียว แทงออกบริเวณปลายuiluilยอด แขวนตัวดiulอกลงด้าuiluiนล่าง ดอกมีก้านดอกสั้น 1-2 เซนติเมตร และก็มีลักษณะเป็นข้อปล้อง ประมาณ 4 ข้อ ตัวดอกมีกลีบเลี้ยงสีเขีtyยวเข้ม tjyขณะดอกตูมจะมีuilกษณะเป็นทรงกรวย ถูกหุ้มด้yukyukyuio;kยกลีบเลี้ยงสีเขียว ปริมาณ 3 กลีบ เมื่อดอกukบkuาน กลีบเลี้ยง และก็กลีบดอกจะแผ่กางออluilก ขkuilนาดกว้างราว 4-6 ซม. กลีบเลี้ytkyuยงมีรูปหอก ขอบกลีบ และปลายluilกลีบโค้งเข้าหากลางกลีบกลีบดอก แบ่งออกuilเuilป็น 2-3 ชั้น แต่ละชั้นมีกลีบดอกไม้ จำนวน 3 กลีบ รวมเป็น 6-9 กลีบ กลีiuบชั้นในจะเล็ulกมากยิ่งกว่าuililกลีบดอกชั้นนอก แต่ละกลีบมีรูปหอก แผ่นกลีบ และขอบกลีบเรียบ มีสีขาว รวมทั้งโค้งเข้ากึ่งกลางกลีบ แผ่นกluilลีบดอกไม้ออกจะดกตะไคร้ กว้างราว 1.5-3 เซนติเมตร ยาวuilราว 3-5 เซนติเมตร ดังนี้ เมื่อดอกบานสุดกำลัง กลีytrthบดอกจะร่luiวงuilหลุดง่าย jtyเหลือเพียงผลขนาดเuilล็กที่yukพัฒนuilปรับปรุงข้างหลังการผสมเกสร ต่อมาตรluilงกลางดอกจะเuilนเกสรตัวผู้uiอuilยู่ฐานรอบนอก มีลัluilกษณะเป็นตุ่uilมkyuน รวมทั้งตะไคร้เกสรตัวเมียที่อยู่ตรงกลาง มีลักษณะilเuuilป็นก้านยาuilว luiทั้งนี้ ยี่หุบจะออกดอกuilมาuilกมายในตอนพฤษภาคมyuk-เดือนมิถุนายน โดยดอกจะเริ่มบานเมื่อตะวัuiluiนใกล้ตrsjhtyกดิน และบานนานราว 2 วัน ก่uilอนกลีบดอกจะหล่นlลงดิน ยัuilงเหลือแม้กระนั้นเกuilสรไว้ และไม่uilค่อยติดผลให้ประสบพบเห็นบ่อยครั้งนัก

6

มะรุม แกงจืด หรือสูตรต้มจืด เป็นเมนูอาหารไทยที่รู้จักตั้งแต่เด็ก โดยยิ่งไปกว่านั้นแกงจืดผักกาดขาว แกงจืดวุ้นเส้น แกงจืดปลาหมึกยัดไส้ และแกงจืดเต้าหู้หมูสับ แหมyukyukykuง|คิดถึง|ระลึกrtjhtyjyukถึง|dfkลึกถึง}uilio;op;'op'sน้ำซุปร้อนๆเวลาใดน้ำrthrtjyลายหกluiuilน้ำลายไหลมะรุมทุkjyukyukกทีสินะ uilสำหรับมื้อเย็นนี้ถ้าykผู้ใดอยากทำเมนูแiluilกงuilจืด กระปุกดอทคอมขอนำเสนอ 9 สูตรแกงจืด ดังเช่น แกงจืดiluuilเต้าหู้สอuyilดuilใส่ไส้เนื้อปลาuil แกงจืด uilyulฟักมะนio;io;dfrkyuklาวดอง แกงจืio;ดyuมy;uiluilะระยัดไส้uiluสับ แกงจืtkuluiดแตงกวายัดไส้ แกงจืดไข่ม้วนlหมูสับ|หมูบด}o;io;วุ้นเส้น อูย… ท้องร้อง ขอตัวทำกับข้าวก่อนนะคะ แกงจืด1. แกงจืดเต้าหู้สอดไส้เนื้อปลาขอเช็ดน้ำลายก่อนนะคะ แค่ภาพแกงจืดเต้าหู้ใส่ไส้เนื้อปลาก็ทำเอาไม่เป็นอันทำหน้าที่การuilงานกันเลย ในเวลuilส้เนื้อปลากินใdfkyห้ulสมใจuylนึกก็มาจดสูตรจากคุณบ่งบ๊ง สมาชิกเว็บykพันทิปดอทคอม สูตรนี้เป็นแกงluiจืดสไตtkล์ประเทศสิlงคโปร์ จุดแข็งก็คืuiluifdkอ จับเต้าหู้ใส่ไส้เนื้อปลาแต่งรส ทั้งนี้อาจเพิ่มแตงร้าน หรือมะระยัดไส้ไปได้ด้วยนะคะ มื้อนี้สงสัยytjต้อง|จะต้อง|จำต้อง|จำเป็นต้อง}ytkjyukทานข้าวสองจานแน่ๆเลยค่ะ {วิธีทำ|วิธีการทำ|แนวทางการทำ|กระบวนการทำ|jtyjtykuliuiขั้นตอนการtyแกsjงจืดเต้าหู้fyใส่ไส้เนื้อปลา 1. หั่นแบ่งเต้yukkหู้ขาวเป็น 4 ชิ้น แล้วผ่าครึ่งเพื่yukอให้มะรุมสอดไส้เข้าไปได้ แล้วต่อจากนั้นหั่นต้นหอมรวมทั้งผัluiเป็นท่อน พักไว้  2.likuiluilตำสามเกลอ กระเทียม พริกไทย rdhrthyและรากผักชีอย่างถี่ถ้วนแล้วเอามามะรุมyuผสมkyuกัkyukบเนื้อปลา jyu3.นำเนื้อปลาที่ปรุงรสยัดไส้jtyไปในเต้yukหู้ แลyukะก็แตงกytวา หรือมะระ (ที่สิงคโปร์เขาทำสามแบบ ไส้แตงกวาluil ไส้มะdะ แล้วก็htyjtyไส้เต้าหู้)   4. นำหม้อใส่น้ำลงไป ตั้งไฟให้เดือkjtyด ใส่ผงซุปkuไก่ลงไปyuk (อาจใส่เห็ดหอมหั่นลงไปต้มด้วย เพื่อให้ได้กลิ่น) 5. เมื่อน้ำเดือดจัด ใส่เต้าหู้และkyuluiก็แตงกวาyยัดไส้ลงไuillป แต่งรสuilด้วยซีอิ๊วขาวมะรุม ถ้uiาเต้าหู้แล้วก็แตงร้านลอยขึ้นมามีความหมายว่าสุyuกก็ดีluiluแล้ว  6kuilui. ก่อนปิดไฟให้แบ่งใส่ต้นหอมและก็ผักชีเล็กน้อยลงไป ใส่แครอทเพื่อเพิ่มuilสีสัน 7. ก่อนเสิร์ฟ โรยต้นหอม ผักชี รวมทั้งพริกไทย ใส่กระเทียมเจียวลงไปuil

Tags : มะรุม

7

พริกไทย ใบของต้นขทางมีลักษณะเป็นใบผู้เดียว ก้านใบสั้น ใบติดตามข้อสลับกัน ลักษณะใบเป็นรูปไข่หัวกลับ มีขอบใบหยัก และมีขนาดกว้าง 1-5 ซม. ยาว 2-9 เซนติเมตร(1) ใบขลู่สดมีรสหวาน;o'p[]แล้วก็มีความฝาด (astrijyyukjyukyngentio;io;io;io;)พริกไทย นิดkykykหน่อย คนท้องถิ่นนิยมio;io;i;ลวกใบขลู่รับปjtyjtyjระทานกับน้ำพyukริuilกแ;;op';ละใช้ประกliอบอาหารop'พื้นบ้านo'ตัวอย่างเช่นยำรวมทั้งแกงคั่ว(4) ใบtyjtkyขทางสด 100 กรัม มีคุop'ณค่าทางโภชนาการดั'o'งนี้o5) โปรตีน 1.8 กรัม ไขมัio;ioน 0.5 กรัม ใยอาyukหารแบบลyukะลายน้ำ 0.5 กรัม ใยอาหารแyukบบไyuละลายน้ำ 0.9 กรัม คาร์u;ioi;oโio;น}เบต้าio-แคโรทีนที่เจอในใบ;ioขลู่สด 100 กรัมเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงเคียงเสมอกัi;erนกับจำนวนแhrtคลเtyยมที่ได้จากkyulกjkuilารกินน้ำoio;io;iนม 1 แi;ก้ว (8 ออนซ์)(6) แล้วก็ปริมาณเบต้า-แคโรทีนที่ได้ที่เกิดจากการกินเนื้อฟักทองสุก 100 กรัม(7) เป็นลำดับ เบต้า-แคโรทีนเป็io;รงควัตถุสีเหลืองที่เจอในพืชและก็มีฤทธิ์ต้านทานอนุมูลอิสระที่ดี luilอย่างไรก็แล้วแต่ใio;บของต้นขลู่ที่ขึ้นตามธรรมชาติในป่าชายเลนอาจมีจำนวนโoi'po'opyk'opซเดียมสูง''มากเนื่องมาจากต้นขทางopได้รับเกuilลือpo'โซเดียมคลอไรด์ (NahrtjytjCl) p'op'ที่มาจาiulกความเค็yo'uyukwefyukykมของดิน(8) ด้วยเio;หkyตุนั้นผู้ที่op'{ป่วop'ย|iuluopiไม่คuilวรรัop'บประทานใบขทางในปริมาณมาก แพทย์แผนโบราณใช้ใบขทางop'สดพอกรักษาแผลที่op'เกิดจากอาการเนื้อตาย (gangreous ulcer)(9)'op หรือนำใบขทuiางมาชงชาuilหรือต้o'มเพื่op'อใช้รักษาอาการนิ่วในไต (ยาขับปัสสาวะ) อาการอักเสบ อาการปวดหลัง แล้วก็ อาการตกขาว(9,10) ในประเทศอินโดนีเซียtyjมีรายงานถึงการกินน้ำต้มใบขทางเพื่อช่erghวยทำให้ปรับyukyuiluiio;op'opเจริญอาหารแio;op;op';ล้วก็ช่วยการย่อยของอาหารนอกเrthtykyuiluiหนือจากนั้jytjนuยังมีรายงานuilการyukใช้น้ำต้มใบขทางเป็นยาต้านop'จุลชีวันtyj ยาแก้ท้องร่วง และยาบรรเทาอาการไอ แล้วก็มีการใ'opช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษาผิวพรรณช่วยทำให้ผิวนุ่ม(11) ใบขลู่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกรุ๊ปที่สำคัญเป็นกรุ๊ปฟีโนลิกรวมทั้งฟลาโวนอยด์ ใบขลู่ 100 กรัมมีกรดคลอโรจีนิก 20 มก. กรดคาเฟอิก 8.65 มก. แyuku;io;ละเคอร์สิติเตียนน 5.21 มก.(11)พริกไทย ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยของ Andarwulan รวมทั้งภาควิชาในปีพุทธศักราช 2553 ได้ชี้ให้เห็นว่าyukจาjtyjtyกใบขลู่มีฤทธิ์ที่ดีสำหรับเพื่อการต้านทานอนุมูลอิyukสระและก็สามารถยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของลิปิดเจริญ'p[มากมาย ซึ่งนอกจากนี้แyuล้io;ได้มีรายงานทyukางเภสัชyukวิทยาหลายฉบับยืนio;io;ยันฤทธิ์ทางชีวภาพของใบขลู่ สรุปสาระสำคัญอย่างย่อได้ดังต่อไปนี้ สารสกัดจtyากใบขลู่ด้jtyวยกjtyjiารแช่ในเอทานอลเข้มykข้น 70% เป็นเวลา 2loi;io วัน พบว่าyuk yukมีฤทธิ์ต้านทานการอักเสบ พริกไทยรวมทั้งjtyjtyลดการปวดในjtytyสัตว์ทดสอบ(12) ซึ่งฤทธิ์ต้านทานการอักเสบได้รัykuบการยืนยันซ้ำจากผลการศึกio;ษาวิจัยการใช้สารสกัjtyดใบขทางเฉพาะส่วนซึ่yukงสามารถละลายได้อีกทั้งในเอyukทานอลแล้วก็เอธิลอะสิเตต(13)yukyuk สำหรับสารสกัดจากใบขลู่พริกไทยด้วยการแช่yukในเมทานอลเข้มyukข้น 80% เป็นเวลา 7-14 วัน พบว่ามีฤทธิ์ต้านโรควัณโรค(14)

8

ทับทิม รูปแบบของปีบต้นปีบ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขั้นกึ่งกลาง ลำต้นตรง มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากเกิดเป็นหน่uiluilอ รุ่งเรืองฯลฯทับทิมใหม่ได้ ขยายพันธุ์ด้วยแนyukyukuilทางนำเม็ดมาเพาะ หรือใช้ต้uiluillนอ่อนที่เกิดขึ้uilนจากรากบykริเวณliuของต้นแม่ นำuiilมาตัดเป็นuilluiuilulidjท่sdjอนสั้นๆแล้วนำมuilาปักชำในกระบะกรวยที่ผสktyukiulมด้วuilยขี้เถ้าแกลบก็ได้ ปีบเป็trmytkutktykuyนพืชพันธุ์ไม้พื้นเมืองของเมียนมาร์ukyuluiluilประเทศพม่าtykแล้วก็ไทยที่ขึ้นขจุยขจายอยู่ทั่วไปluilkyตามป่าเบญจพรรณและก็ทับทิมป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะuiวัluilนตก รวมทั้งทyukางkภาคอีสyutykานต้นปีปใบปีบ ลักษณะของใบเป็นใบประกอkjytบแuyuบบขน 3 ชั้น มีความกว้างsdราว 13-2yukk0 เซนติเมตรแลyuก็ยาวประมาณ 16-26 ซม. ก้านใบiukาว 3.5-6 ซม. ที่ตัวjyttyใบจะปyukระกอบไปด้วยkdjแกนkyukกลาyukงยาวราkyuuว 13-19 ซม. มีใบย่อย 4-6 คู่ กว้างuiประมาณ|ราว|ราวๆ|โดยประมาณ} 2.5-3 ซม.รวมทั้kyuงยาวประมาณ 4-5 เซนติเluiมตร ลักษณะkใบi;มีรูปร่างคล้ายรูปหอกทับทิมแกมรูปไข่ uilปลายukyuใบเรียวio;แหลม ฐานkyuราวๆ|kyuโดยปรluilะมาณ} 10-25 kyyuuyuเซนติเมตร ดอกย่อยจะปรukะyกอkyuบไปด้วยกลีบเลี้ยงสีเขีyluiukยว ดuilอกมีกลิ่นหอdejytkjม มีความกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตรและยาวประมาณ 6-yjtyr1yjt0 เซนติเมตร เชื่อมกันเป็นหลอดปากแตร แยuiyukกออกเป็น 5 แฉก 3 แฉกรูปขอบขนาน 2 แฉกด้านล่างค่อyukyukนข้างจะแหลม มีเกสรตัjyuyukผู้จำนวน 4 ก้าน สองคู่จะยาวไม่เท่ากัน yuแล้วก็มีเกสรตัวเมียปริมาณ 1 ก้าน อยู่เหนือวงกลีบ โดยดอกปีบจะออกดอกใui|ตuillน}พฤศจิกาiuluioยนถึงพ.ytkค.ดอกเอามาrthtyตากแห้งแล้วผสมกับยาสูบมวนยาสูบ ใช้สูบทำให้เปียกคอ ทำให้ปากหอม แล้วก็ยังมีjtyjกลิ่นควันของบุหรี่ทับทิมที่หอมดีอีกด้วย]yjtyjt\ดอกช่วยเพิ่มการหลั่jtyjงน้ำดี (cholagogue) และก็เพิ่มรสชาติ (ดอกtyj)ดอกปีบนำมาตากแห้ง เอามาชงใส่น้ำร้อนดื่มเป็นชาก็ได้

9

กระเทียม ต้นขมิ้นเครือ จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยหรือไม้เถาเนื้อแข็ง ทุกส่วนเกลี้ยง ละเว้นมีต่อมที่ใบ ลำต้นมีเนื้อไม้เป็นสีเหลือง เมื่อสับหรือฟันจะมียางสีเหลือง มีรอยแผลเป็นตามก้านใบที่หลุดร่วงykไป ซึ่งรอยแsehผลเป็นจะมีลักษณะเป็นรูปuilถ้i'u;po'วย ส่วนรากสดuilอายุp'oน้อยรวมทั้งกระเทียมขนาดเล็กจะมีรูปร่างโค้งuilงอไปมา;oui; ลักษณะออjtyjกจะแบน และมีo;องคล้io;ายแอ่งเล็กอยู่iehtrethrto;ตykรงกลางตลอดความยาวขอjrtio;oiาก ส่วนผิวนั้นเรียบเป็นสีน้ำตauileswrhrthuilytejาลอมเขีio;tyjtyวหรือเป็tyjนสีเทาผสมน้ำตาล บางตอนของรากมีรอยแตกเล็กyuๆพิงขวางอยู่ ส่วนkyukyกที่แก่กระเทียมมkytyากและก็มีขนาดใหญ่ จะuilรูปร่างทjtyjtuilyรjงกระบtyuiljtyjอกค่yuอนข้างจะตรง มีโค้งyukykงอบ้าuiluilkบางตอน ผิวเรีyukuยบเป็นสีน้ำตาลอ่อน เปลือกบางมีรอยแตกเล็กๆjtrjyukเป็jyuนแนyukวตามy6ยkykาวของราก รอยyukyแตกที่jtyาukyukดขวาjtyงจะเป็นรอยนูนนิดหน่อย รากขมิ้นเคoiรืuiluiอที่แห้งแล้ว ผิวจะเป็นสีน้ำluiตาลอ่อนรวมทั้งมีรtrjอtkยแตกพาดขวางอยู่ทั่yukyukไป เปลือกหลุดง่าyuยจัดเป็นพืชหายากประเภทyukหนึ่ง มักyrkytukykขึ้นตามชายป่าดิบแล้งและก็ป่าhtrhดิบชื้นที่ระaดับความสูงไม่เกิน 300 เkyukมตร มีเขhrtตการกระyukจายประเภทรวมทั้งบ้านเกิดเมืองนอนในภาคตะวันออกเukyuฉีyukyukยงใต้และภyukyukาคใต้ ใkykนเมืองนอกพบเหyukมาะจีน (เกาะไหหลำ) ภูมิภyukาคมาเลเซีย รวมทั้งภูมิภาคอินyukโดจีนyukนขyukมิ้นเครืyukอใyukyukบขมิ้นเครือ ใบเป็นใบลำพัง ออกเรียงเวียนสลับ ลัyukกษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปไข่แกมรี รูปไข่กว้าง หรือรูปหัวใจ ใบมีขนาดกว้างyukyประมาณ 8-12 เซนติเมตรyu รวมทั้งยาวประมาณ 10-16 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลม ตัด หรือเป็นรูปหัวใจน้อย เนื้อใบหนาเหมือนแผ่นหนัง ข้างหลังใบเป็นเงา ส่วนท้องใบเรียบไม่มีขน มีเส้นใบออกจากโคtykykบเป็นรูปฝ่ามือ 5 เส้น และมีเส้นแขนงใบyuอีก 1-3 คู่ โดยมักจะkออกเหนือครึ่งเดียวของเส้นกลางyukกึ่งกลางใบไป เมื่อyukแห้งแล้วจะมองเห็นเส้นร่างแหกำกวม กระเทียมก้านใบยาว ที่โjคนและปrtjลายบวม โคนก้านใบงอเถาขมิ้นเครือใบขkyukมิ้นเครือดอกขมิ้นเครือ ออกดอกyukเป็นช่อ โดยจะeswghออกตามง่ามใบหรือตyukามเถา ยrehtyาวโดยประมาณ 10-15 เซนติเมตร แตกjกิ่tงข้างๆยาวyukโดยประมาณ 1-yukyuk เซนติเมตร ดอกเป็yuนแบบแยกเพศ yukสีขาวแกมเหลืองหรือปนเขียว โดยดyukอกเพศผู้จะไม่มีก้านหรือก้านสั้น มีใบตกแต่งย่อยลักษณะkyuเป็นรูปไข่ ยาวราyuว 1 มิลลิเมตร โคนหนาyukเห็นได้ชัด กลีบเลี้ยyukงวงนอกมีประมาณ 3-4 กลีบ มีขนาดสั้นกว่า 1 มิลลิเมตร ส่วนyวงในใหญ่มากยิ่งกว่า มีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่ยาวราว 1.5-2.5 มม. เกสรเพศผู้จะเชื่อมกัน ยาวโดkยyประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ส่วนดอกเพศภรรยาจะมีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปขอบขนานแคบ ยาวได้ราว 2.5-4 มม. กระเทียมปลายโค้ง มีเyukกสรเพศผู้เลียนแukบบขนาดเล็กลักษณะซึ่งคล้ายเกล็ด เกสรเพศเมียจะมีku 3 อัน kyukyuยาวประมาณ 1.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีyukกว้าyไร้ก้าน เป็นตุ่มมีดอกในตอนราวๆมีนาคมถึงเดือนเมษายน

Tags : กระเทียม

10
อื่นๆ / ราชพฤกษ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2018, 02:18:30 AM »

ราชพฤกษ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขา สูงโดยประมาณ 20-30 เซนติเมตร หรือทอดไปตามดินบางส่วน แต่ว่าปลายtyชูขึ้tjkuiluiluilน|ยกขึ้yjtyน} ลำต้นกลมอวบui;luน้ำ มีสีเขีtยวม่fgfgjngmyjt;oi;io;ky,iuวงแดงราชพฤกษ์คละเคล้าเข้ม ลำต้นอ่อ/pน มีขนปกคลุมน้อย ใบjytyyuเป็นใบคนเดียว ออกต;io;io;รioงข้ามo;รูปสามเหลี่ยม|สามu;หลี่ยม} รูปไข่ ;io;หtehrtjukyรือรูปใykบหอกปนรูi;oปไข่ ขอบของใบyukรียบ หรือจักเป็นtykyukฟันเลื่อyukyukแบบหยuilาบๆก้uiluiาyukykใบยาว 1ykt-y2 เซนติเมตร ผิวใบสากมีขน ใบกว้าง 3-luil4 เซนติเมตร ยาว 3-6 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอsjytjtkบ ดอกio;ออกเป็นช่อตาyukมซอกใบiukyuko;รวมทั้งปลายกิ่ง เuidngt,uoimป็นกลุ่มyukylui.ulสีเหลือukง ลักykษณu.ะuilกลม รูปไluiข่ ปลายแหลมเuiyหมือนdfnggtmymหัวแuiluilหวน ยาว 8 มม. ดอกย่luiอยมี 2 วง วงนอกเป็นดอกเพศyuko.เมียlok.i วงในเป็นดอi/กบริบูรณ์lkyก้านดอกเรียวยาว 2.5-1ului5 ซม. ;io;ยyukกตั้งทykyรงกลมราioวกับrjhtrjหัวแหวน ริ้วประดัhrtบu;มี ul2 ชั้ykนl รูปใบหอกแukyukกมkyuรูปไข่ ยาวราว 6 มิล.ลิเkjtyมkตร เกลี้ยง ดอกวงนอกเป็นดอกioวเมีย มี 1 วง กลีบดอกรูปรางน้ำ ดอกวtyงjในyukเป็tyนดอกบริบูjtyjรjtyณ์เพศ กลีบtyjดอrtjtกtjtyyรูปท่ytkuyuอ ปjyulkuiyลายแยกเป็น 4-5 แฉก ผลเป็นผลแห้ioyk;งรูปไข่ ยoiาวราว 3 มิลลิเมตร มีสัน 3 สัน ปลายเว้าเป็นแyukeaioอ่งบjtyางส่วjykutyน รยางค์มีหนoyukjtyio;าkiuliuม 1-2 อัน พบขึ้นทั่วๆไjtyปในที่ลุ่ม เปียกชื้นj และ;ioก็ตามป่าละ;ioเมาlะ luiuiที่รกร้างว่างเปล่า ที่luilราบโล่งแจ้ง ใบใช้เป็นluiผักได้ลักษณะวิสัยใบ  รวมทั้ง  ดอกดอjyuก{สรรพคุณ|คุณปykระโยชน์ty  หนังสืjtyเรียนยาไทย  ใช้  ดอก มีรสเผ็ด ชาลิ้น เป็นยาขับน้ำลาย แก้โรคในคuilอ รักษuiาแผลในปากคอ แก้ปวดฟัน(ใช้ดอกตำกับเกลืออมหรือกัดไว้รอบๆที่ปวด หรือใช้ดอกตำผสมกับเหล้าโรงนิดหน่อย ชุบสำลีอุดรูฟันที่ปวด) รำมะนาด แก้โรคลิ้นเป็นอัมพาต แก้โรคติดอ่างในเด็ก แก้ปวดศีรษะราชพฤกษ์ ใบ รสชาติหวาน ขม เอียน เบื่อนิดหน่อย ชาลิ้น ใช้บดเป็นยาแก้วปวดฟัน ยาชา แก้พิษตามทวาร แก้ริดสีดวง แก้ผอมบางเหลือง แก้เด็กตัวร้อน แก้ปวดศรีษะ แก้เลือดเป็นพิษ รักษาแผล ยาผายลมเด็กแก้อาการท้องอืดเฟ้อ แก้สำรอกของเด็ก แyukyก้อัมพาต ยาi;oายสำtrhรับเด็ก แก้พุพอง แก้แท้งลูkyukก แser;ohtuiyuก้มึน แก้ตาฟาง แuilก้โรคฝีดาษ ต้นสด ตำผสมเหล้าuil หรือน้ำส้มสายชู อมio;i;แก้ฝีในคอ ต่อมน้ำลาjtrjyujkยอักเสบ แก้ไข้แkkyuyuก้ปวดฟัน  รสเผ็ด ช่วยเจริญอาหาร ช่วยขับลม ช่วยในการย่อยอาหารได้ อีกทั้งต้;iouiullน มีรสเบื่อukเบื่อนิดหน่อย แก้พิkyuษตานซาง แก้ริดสีดวง แก้ซูบผอมเหลือง แก้เด็กตัวร้อน แก้บิด แก้เลือดไหลตามไรฟันราชพฤกษ์ ทั้งต้นชงluiดื่มเป็นยาขับปัสสาวะ แก้หอoi;บไอ ยับยั้งหอบyu แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรั;iง uikแก้ปอดบวม แก้io;ไอกรน ไขข้ออักเuilสบ ตำพอกแก้พิษปวดบวม แก้งูและก็สุนัขกัด ทั้o;งยัio;งต้นตำผสมสุราyuk ชุบkyukyulil;uo;iสำลีอม แก้ฝีในคอ แก้คออักเสบ แก้ต่อมทอio;นซิลอักเสบ แก้io;io;yukนคอ ผสมขมิ้นอ้อย รวมทั้luiงเกulลือสะตุๆราชพฤกษ์ ปัดกlu;iouวาดคอเด็io;กแก้ตัวร้อน แก้ตับอักเสบ แก้โรคyukตับเหลือง ทั้งต้นต้มดื่ม แก้เจ็บท้องข้างหลังjuilktคลอด แก้ชอกช้ำระuiกำใจข้างใl;uiluiนทรวงอก เจ็บสีข้าง เป็นยาชrthาเฉพาะที่ ทั้งต้นehตำพอก แก้พิ'opyuk'o'opษปวดบวม มีฤทธิ์ฆ่tkrthyukuตัวอ่อrthนยุง ใช้เบื่อปลา  น้ำสุกuilราก รสเหuilม็นเบื่อ เบื่อนิดlu;ioiหน่อย เป็นยาถ่าio;ย ใช้เป็นยาอมบ้วนปioาก ykแก้อาการอักเสบในโพรงปาก 'แก้อาการอักเสบ แล้วก็rthจ็บคอ  เป็jrtนยาระบาย ขับyukเยี่ยว แก้ปวหัว แก้คัน ราก ใช้ykykเคี้ยวแก้ปวดฟัน ผลyk ปรุงเป็นยาแก้ร้อนใyukน เม็ด เคี้ยวแก้ปากแห้ง เป็นยาขับน้ำลาย

Tags : ราชพฤกษ์

11

ขายถั่งเช่า ขึ้นชื่อว่าผักและก็ผลไม้ ในทางโภชนาการแล้ว ย่อมมีประโยชน์tmyu,uu.lต่อร่างกายทั้งนั้น แต่ว่ามะเฟือluiงมีคุณและก็โทษกับมนุษย์พอๆกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวควรรับประทานจำหน่ายถั่งเช่าในปริมาณที่พอดีtyjmymจึงจะกำ lu uilo8lเนิดผrtjyukulลดีกับร่างกายมะเฟืองio;i;หั่นตามทrthางขวางเป็นชิ้นrthบางๆจะได้รูrปgmดาnว เพราะฉะนี้i;มันขึ้นชื่อว่า Starrhn Frhruit มะเฟืองเrhป็นประโยrhชน์ตั้งrhแต่76mrhk ul  ใบ ผล ราก คrthวรจะใช้ผลดีใuliห้ตรงกับคุณประ;i;โยชน์ แม้กระนั้i;นอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่าสิ่งใดมีrhคุณก็ย่อมเกิดโทษ ผู้ที่มีอาการโรคไตไม่ควรบริโภค แต่ว่าอาจใช้ประโยชน์จากใบแล้วก็รากแทนมykะเฟืองมีสารออกซาrhลิกสารออกซาลิกเป็นสารที่มีrhฤทธิ์เป็นกรด เมื่อjytkเrhราบริโภคในจำtyนrhวนที่มากจะngjuylทำให้จำหน่ายถั่งเช่ากำเนิดนิ่วในทางเดิrhนฉี่ และก็เมื่อสารนี้จับกุมตัวกับแคลเซียมจะเกิดการกลายเป็นผลึก ผู้ที่บริโภคบ่อยๆจะrhมีลักษณะอาการปวดท้องน้อย จากการเป็นนิ่rrhhวในไตขายถั่งเช่า ในกรณีที่มีผลึกมาก จะเกิดอาrhการอุykดทันท่อไตจนกระทั่งทำให้rhไตวายรุนแรงไrrhhด้ ด้วยเหตุนี้คrhนเrhบโรคไrhไม่ควรuiluioบริโภirhคมะเฟืองนอกนั้น มะเฟืrhองยัykงออกฤทธิ์ต่trrhอต้านยาสำหรับคนที่กำลังใช้ยาลykดไขมัน มะเฟืองจyuะก่อให้ยาอulอกฤทธิ์ไม่ดีkyk ส่งผลเสียกับการรักษาขาดคุykyณภาพประโยชน์มะเฟืองทางยามะเฟืองkykช่วยความเครียrhดลดลงrh ออกฤทrhธิ์กล่อมประสาททำrhให้ykหลับสบาย ด้วยylเหตุผลดัykงกล่าวคylนที่rhนอนไม่หลับทดลองเrhลือกบริโภคมะเฟืองสดสักผลสองผลก่อนนrhอนจะหลับสykบายขึ้นขับเสมหะ ดัrhบหิวมะเฟืองฤทธิ์เป็นกรด แล้ykวก็ในผลมีน้ำมากrh เมื่อเกิดykอาการเจ็บคอเนื่องมาจากอาการหio;oวัดก็บริโykภคผลสด จะดัjulบกระหายและก็ทุเลาอากาkyukรดังykที่กล่าวมาข้างต้นtjykyลงได้ผลลัพธ์ที่ดีhrhต่อเลือดให้เลือดแข็งได้ง่าย ใช้แrhทykนยาบำรุงขายถั่งเช่าเrhykลือด สำหรับคนที่yukมีลักykษณะอาการโลหิตจาง

Tags : ขายถั่งเช่า

12

สรรพคุณกวาวเครือขาวอันน่าทึ่งสามารถรักษาโรคคุณได้
ขายกวาวเครือขาว หญิงที่มีปัญหา สิวฮอร์โมน สิวที่หลัง ผิวมัน ขนดก
เพศหญิงที่เสื่อมอารมณ์ทางเพศ
รับผลิตกวาวเครือขาว สามารถใช้เป็นฮอร์โมนชดเชยในสตรีวัยหมดระดู
สาวชนิด 2 ที่ต้องการเพิ่มความเป็นผู้หญิง
แคปซูลกวาวเครือขาว ปรับสีผิวให้ขาวขึ้น ทำให้ผิวเต่งตึงลดรอยเหี่ยวย่น มีเลือดฝาด ขาวอมชมพู ผ่องใส ออร่า แก้ฝ้า กระ จุดด่างดำ
เหตุเพราะ กวาวเครือขาว มีสาร Oestrogenic substance ชื่อ miroestrol,3,14,17,18-B-tetrahydroxy miroestrol ซึ่งมีฤทธิ์ ราวกับฮอร์โมนเพศหญิงที่รอบๆทรวงอกของเพศหญิงนั้น จะมีตัวรับ ( Receptor ที่สมควรให้สาร Oestrogenic substance ไปจับอยู่ด้วยเหตุนั้นเมื่อกินกวาวเครือขาวที่มีสารที่มีฤทธิ์นี้เข้าไป ก็จะไปจับกับบริเวณที่มีตัวรับพอดีขายส่งกวาวเครือขาวโดยเฉพาะเพศหญิง ก่อให้เกิดขายกวาวเครือขาว การสั่งสมไขมัน แล้วก็น้ำมากขึ้น ในรอบๆนั้น แล้วก็ ทำให้กระชับได้รูป และก็พบว่า การกินตลอดอย่างน้อย 5 เดือนขึ้นไป เซลล์ไขมันและกล้ามเนื้อกินทรวงอกจะลดน้อยลงน้อยมาก ทั้งๆที่ รีเซปเตอร์บริเวณเต้านมสตรีจะมีแตกต่างกันในแต่ว่าละบุคคล ทำให้ผลที่ได้ เร็ว ช้า มาก น้อย ไม่เหมือนกัน แล้วก็ จะเท่าที่ธรรมชาติของแต่ละคนที่สร้างได้เพียงแค่นั้นซึ่งในตอนนี้กวาวเครือขาวในแบบอย่างขายกวาวเครือขาวรับประทาน ได้จริง และก็ควรเป็นของจริง แล้วก็ใหม่สดจริง แค่นั้น แก้อาการอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อยของร่างกาย ทำให้นอนหลับสบาย รับผลิตกวาวเครือขาวช่วยบำรุงสมอง ช่วยให้ความจำสำหรับผู้ที่ผอมแห้ง เมื่อรับประทานกวาวเครือขาวจะช่วยให้มองอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้น
ขายกวาวเครือขาว สามารถช่วยทุเลาลักษณะของการปวดปวดเมื่อยตามร่างกายมีส่วนช่วยลดและก็รักษาอาการ vasomotor (อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกค่ำคืน)สำหรับคนที่เคยมีบุตรแล้วจะช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้น และช่วยลดปัญหาท้อง สะโพก ต้นขาลายได้สำหรับคนที่มีลูกยาก เชื่อว่าจะมีผลให้มีบุตรง่ายมากยิ่งขึ้น
แคปซูลกวาวเครือขาว ที่มีคุณภาพในทางคลีนิค สามารถใช้ชดเชยฮอร์โมนเพศหญิงในวัยหมดระดูได้ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะนำไปใช้ขายส่งกวาวเครือขาวและรักษาอัลไซเมอร์ได้ เพราะเหตุว่าศึกษาค้นคว้าพบว่า สารสกัดจากกวาวเครือกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการงอกใหม่ของเซลล์สมองได้
ขายกวาวเครือขาว ขายส่งกวาวเครือขาว
รับผลิตกวาวเครือขาว เเคปซูลกวาวเครือขาว
สมุนไพรอื่นๆ
สรรพคุณตรีผลา
ตรีผลา ตำราเรียนยาไทย  ผลอ่อน แก้ไข้เพื่อขับเสลด และก็ไข้เจือลม เป็นยาระบาย ยาถ่าย ผลแก้ แก้เสมหะจุกคอ ทำให้เปียกคอ แก้โรคตา แก้ธาตุกำเริบเสิบสาน บำรุงธาตุ แก้ไข้ แก้ริดสีดวง แก้ท้องเสียท้องร่วง รักษาโรคท้องมาน เม็ดในแก้บิดแก้บิดมูกเลือด ประเทศพม่า ใช้ผลแห้งรักษาอาการไอ และโรคตา ในอินโดจีน ใช้เป็นยาฝาดสมาน รวมทั้งยาบำรุง ผลสดเป็นยาถ่ายตำราเรียนยาไทย ผลระบายอ่อนๆแก้ลมป่วง แก้พิษร้อนใน คุมธาตุ แก้ลมจุกเสียด รู้ผายธาตุ รู้ระบายทราบอุจจาระ ถ่ายพิษไข้ คุมธาตุในตัวเสร็จ แก้ไข้เพื่อเสลด ผลอ่อน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ถ่ายอุจจาระ ทราบถ่ายรู้ปิดเอง แก้ลมจุดเสียด อ้วก แก้สะอึก แก้โรคหืดไอ แก้ท้องเดินเรื้อรัง ทำเป็นยาชงใช้อมกลั้วคอแก้เจ็บคอ เม็ด รสขม ทำให้เจริญอาหาร
สรรพคุณเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือ มีสารที่ส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรคหลายประเภท แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆเป็น สารชนิดที่ละลายน้ำ 30% สารละลายอินทร์ 65% แล้วก็สาระเหย 5% มีสาระสำคัญยกตัวอย่างเช่น polysaccharide, triterpenoids, Germanium, Ganoderic, Essence รวมทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุ ซึ่งช่วยสร้างภูมิต้านทานทางโรค ต้านทานโรคมะเร็ง บำรุงตับ บำรุงสมองและระบบประสาท ปรับสมดุลให้แก่ร่างกาย เหมาะกับบำรุงร่างกายเพราะว่ามีความปลอดภัยสูง โพลีแซคติดอยู่ไรค์ (polysaccharide) เป็นสาระสำคัญในเห็ดหลินจือที่จะช่วยสร้างเสริมลักษณะการทำงานของร่างกาย เป็นกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง ต้านทานโรคมะเร็ง คุ้มครองการยืนขึ้นลุกลามของเซลล์ของโรคมะเร็ง ช่วยปรับปรุงแนวทางการทำงานของตับอ่อน ปรับระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขจัดพิษ แต่เนื่องมาจาก polysaccharide มีองค์ประกอบที่สลับซับซ้อนอาจจะส่งผลให้ย่อยยากจึงควรกินวิตามินซีหรือของกินที่มีวิตามินซีสูง เพื่อช่วยสำหรับเพื่อการดูดซับสาร polysaccharide เข้าสู่ร่างกายเยอร์มาเนียม (Germaniuum) ในดอกเห็ดหลินจือมีเยอร์มาเนียมมากถึง 800 – 2000 ppm สารเยอร์มา – เนียมเป็นประโยชน์ต่อสภาพทางด้านร่างกายดังต่อไปนี้

  • ออกสิเจนในเลือด 4. รักษาโรคมะเร็ง
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 5. ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดียิ่งขึ้น
  • สมอง บำรุงประสาท 6. กำจัดสารพิษ บำรุงตับ รักษาตับ


ตรีเทอร์ไต่อยด์ (Tritepenoids) มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายดังต่อไปนี้

  • ต้านทานโรคมะเร็ง 4. ลดโคเลสเตอคอยล ปรับไขมันภายในร่างกายให้ธรรมดา
  • ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติ 5. สร้างเสริมระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้น
  • ควบคุมภูมิแพ้ 6. กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว


สารกาโนเดอริก (Ganoderic Essence) ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเส้นโลหิตรวมทั้งป้องกันการ
ตันของไขมันด้านในเส้นเลือด
คุณประโยชน์ ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง [/b]รสขม ฉุนน้อย ใช้ละลายเสมหะ, แก้มึนหัว, ตาแดง, ลดไข้, บำรุงตับ, แก้ร้อนใน,ไอหวัด,โรคไอกรน, เต้านมอักเสบ, เป็นแผลมีหนอง, บำรุงสายตาใบ รสเปียกแฉะเย็นมีกลิ่นแรง ใช้แก้ฝีหนอง อาการบวมโดยไม่รู้จักปัจจัย,ลดการตำหนิเชื้อ น้ำมันหอมระเหย มีคุณประโยชน์แก้วิงเวียนหัว หน้ามืด เป็นลม สามารถคุ้มครองปกป้องผิวแห้ง ผิวแตกลาย บำรุงผิว บำรุงเส้นผม
ราก มีรสขมเผ็ดน้อย มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดและก็ตับ ใช้เป็นยาระบายน้ำคั้นจากใบใช้แก้อาการหูเจ็บ ปวดหู ช่วยแก้ลักษณะของการปวดฟัน ช่วยรักษาปากเปื่อยยุ่ย แผลเน่าเปื่อย ช่วยแก้ลักษณะของการปวดท้อง ใช้เป็นยาขับพยาธิเภสัชตำรับของประเทศเม็กซิโก เคยใช้ดอกและก็ใบต้มน้ำดื่มใช้ขับลมและขับปัสสาวะ  ในอินเดีย น้ำคั้นจากดอกใช้ฟอกเลือดแล้วก็แก้ริดสีดวงทวาร ในบราซิล ใช้ดอกชงน้ำหรือต้นน้ำรับประทาน แก้อาการปวดตามข้อ
คุณประโยชน์ถั่งเช่า
ถั่งเช่า คุณประโยชน์ถั่งเช่าช่วยเสริมความสามารถทางเพศ มีฤทธิ์ชูกำลังทางเพศ ช่วยให้สเปิร์มแข็งแรก เพราะว่าการกินถั่งเช่าจะนำมาซึ่งการทำให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์เยอะขึ้น ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในอสุจิได้ โดยจากการศึกษาเล่าเรียนในผู้ชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในน้ำเชื้อเพิ่มขึ้น 33% อีกทั้งยังลดจำนวนสเปิร์มที่มีความผิดธรรมดาลงได้ถึง 29% และเมื่อเรียนรู้เพิ่มเติมอีกก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มสิ่งที่จำเป็นทางเพศได้ 66 – 86% ทั้งยังมีคุณสมบัติสำหรับการป้องกันแล้วก็เสริมสร้างแนวทางการทำงานของต่อมหมวกไต และเพิ่มโอกาสที่สเปิร์มจะปฏิสนธิได้ช่วยทำให้ปรับการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีคุณประโยชน์ช่วยทำให้อัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหัวใจขาดออกสิเจน รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้สร้างเสริมหลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ช่วยทำให้ปรุงลักษณะการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้เป็นปกติ  ช่วยให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นต้านทานโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง โดยสารคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่าถือเป็นสารที่มีความสำคัญสำหรับการต่อต้านการเกิดมะเร็ง คุ้มครองปกป้องการเกิดและการแพร่ของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และก็ตรีกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูการทำงานของไต สำหรับคนป่วยโรคไตเรื้อรัง การรับประทานถั่งเช่าจะช่วยทุเลาอาการลง และก็ทำให้สุขภาพไตดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดความทรุดโทรมของไตที่เกิดขึ้นจากสารพิษตกค้างได้เสริมสร้างการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ รวมทั้งคุ้มครองปกป้องการเกิดพังทลายพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความหลีกเลี่ยงสำหรับเพื่อการกำเนิดโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงเลือด สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมแนวทางการทำงานของระบบโลหิต ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่านับว่าเป็นสมุนไพรอีกจำพวกที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเล่าเรียนพบว่าการกินถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
สรรพคุณว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก ยาสมุนไพรพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ เหง้า ฝนทาแผล แก้พิษสุนัขกัด ตำราไทย เหง้า รักษาเลือดออกมาจากมดลูกหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ แก้ตับอักเสบ แก้ปวดท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการรอบเดือนมาผิดปกติ , ปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน ตกขาว ขับน้ำคาวปลา แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร หัวตำดองดัวยสุรา รับประทานทีละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับคนคลอดลูกใหม่ๆแก้ปวดมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่เข้าทาง ไม่อักเสบ นิยมนำหัวของว่านชักมดลูกที่เป็นหัวกลมสั้นมาฝานต้มน้ำสำหรับอาบ และดื่ม เพื่อสภาพร่างกาย และก็มดลูกฟื้นได้เร็วขึ้น ส่วนหญิงบางบุคคลในยุคใหม่ไม่ค่อยพบการอยู่ไฟแล้ว แต่ก็ยังนิยมใช้ว่านชักมดลูก/ว่านทรหดมาต้มน้ำอาบ และดื่มเสมอๆตลอดระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า ว่านชักมดลูกยังช่วยกระตุ้นการย่อยของอาหาร แก้ริดสีดวง แก้โรคไส้เลื่อน รักษาแผลในกระเพาะ คุ้มครองปกป้องโรคมะเร็งชนิดต่างๆลดลักษณะของการปวดบวมของแผล รวมทั้งต้านทานการอักเสบของแผล หากเป็นแผลภายในจะใช้การต้มน้ำกิน หากเป็นแผลภายนอกบางทีอาจใช้ทั้งยังการต้มน้ำดื่ม ใช้บดทาแผล หรือน้ำต้มล้างทาแผล ช่วยกระตุ้นกรรมวิธีการสร้างเซลล์ใหม่ แล้วก็การบูรณะเซลล์ที่สึกหรือเซลล์บาดแผล ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวดูผ่องใส ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก กระตุ้นการหลั่งน้ำถุง และช่วยกระตุ้นกระบวนแขนย่อยของกิน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

Tags : รับผลิตกวาวเครือขาว

13

สมุนไพรตาตุ่มทะเล
ตาตุ่มทะเลExcoecaria agallocha Linn.
บางถิ่นเรียก ตาตุ่มทะเล} ตาตุ่ม (กลาง); บูโคน (มลายู-ปัตตานี).
ต้นไม้ ขนาดกลาง สูง 8-15 มัธยม เปลือกสีเทาเป็นมัน. ใบ คนเดียว เรียงสลับกัน รูปไข่ หรือ รี กว้าง 2-5 ซม. ยาว 3-9 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ หรือ มน; ขอบของใบเรียบ หรือ หยักน้อย; ก้านใบยาว 1-2 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน. ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อยาว 3-7 ซม.; กลีบรองกลีบดอก 3 กลีบ; เกสรผู้ 3 อัน ไม่ติดกัน อับเรณูมี 2 ช่อง กลม. สมุนไพร ดอกเพศเมีย ออกเป็นช่อยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร กลีบรองกลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก; รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย. ผล รูปกลมแป้น มี 3 พู กว้างราวๆ 6 มม. ยาวราว 4 มิลลิเมตร เมล็ด ค่อนข้างจะกลม.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นตามป่าชายเลน.
คุณประโยชน์ : ราก ตำ หรือ ฝน ประสมกับขิง เป็นยาพอก หรือ ทา แก้อาการบวมตามมือแล้วก็เท้า ต้น ยางมีฤทธิ์กัดทำลาย นำไปสู่อาการอักเสบ หากเข้าตาจะก่อให้ปวดอักเสบมาก ถึงทำให้ตาบอดได้ แก่นเรียกว่ากระลำพัก (ตาตุ่มสมุทร) เมื่อเผาไฟจะมีกลิ่นหอมาก ใช้เข้าเครื่องยา เป็นยาขับลม ฟอกเลือด ขับเมนส์ ระบาย และก็ขับเสลด ถ้าเอาไม้จำพวกนี้ไปปักเลี้ยงหอยแมลงภู่ กินหอยที่เกาะไม้นี้ จะทำให้ท้องเดินได้  ควันที่เกิดขึ้นมาจากการเผาต้น ใช้รมแก้โรคเรื้อน  ยางต้นต้มรวมกับน้ำมัน ใช้ทาแก้โรคเรื้อน กัดแผลอักเสบเรื้อรัง ทาเช็ดนวดแก้ปวดตามข้อ แล้วก็อัมพาต หากรับประทานยางต้นในขนาดต่ำๆเป็นยาถ่าย แม้กระนั้นถ้ารับประทานมากอาจจะทำให้สตรีแท้งบุตรได้ ใบ เป็นพิษ น้ำต้มเปลือก รับประทานเป็นยาทำให้คลื่นไส้ เป็นยาถ่าย แก้โรคลมชัก แล้วก็เป็นยาฝาดสมาน

14
ผู้ใดกันทราบบ้าง สิ่งที่เพศหญิงอยากได้และควรมี
 มกราคม 5, 2018  kungtep
สิ่งที่ลูกผู้หญิงต้องการรวมทั้งควรมี 5ข้อ
โดยธรรมชาติแล้วอาจไม่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะฐานะยากดีมีจนกระทั่ง ทุกคนอยากได้เช่นเดียวกัน
1.เค้าหน้างาม จะทำให้เป็นที่พอใจของชาย ทำให้ได้เจอได้เลือกเพศชายที่ดี ฐานะมั่นคงมาเป็นคู่สมรส อันนี้เลือกไม่ได้
2.ผิวพรรณดี เนียนใสผ่องใสนุ่ม อันนี้เลือกได้ โดยการค้นหาเครื่องประทินโฉม มาบำรุงจะได้มา โดยใช้ครีมบำรุง   ผิวหรือรับประทานสมุนไพรช่วยทำให้ผิวพรรณดีได้
3.ร่างกายแข็งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย ต้องคอยมองสุขภาพ หลีกหลี่ยงการนำสารพิษไปสู่ร่างกาย ตรีผลาดีท๊อกซ์พิษออกจาก     ร่างกายได้
4.มดลูกแข็งแรงระบบด้านในดี ไม่มีกลิ่น ไม่มีตกขาว สะอาด มีความต้องการทางเพศพร้อมสนองสามีได้ทุกครั้งที่เขา   อยาก ไม่จู้จี้ขี้บ่น อันนี้เพศชายชอบ ว่านชักมดลูกช่วยได้
5.นมใหญ่หรืออกใหญ่ ผิวพรรณเต่งตึงเป็นสาว2,000ปี อย่างงี้ผู้ชายถูกใจ [url=https://kungtep.com/]กวาวเครือขาว[/i][/b][/url]ช่วยได้
สรุปแล้วสตรีอยากได้สิ่งกลุ่มนี้เพื่อตอบสนองเพศชายผู้ที่เรารัก อันเป็นธรรมชาติคน สิ่งที่กว่ามาข้างต้นคนใดกันที่ยังไม่มีในข้อไหนทดลองหาสมุนไพรมากินมอง ร่างกายแข็งแรง แข็งแรง มีชัยไปกว่าครึ่ง https://kungtep.com/

Tags : กวาวเครือขาว

15

สมุนไพรพญายอ
ชื่อสมุนไพร พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau
ชื่อสกุล ACANTHACEAE
ชื่อพ้อง Clinacanthus burmanni  Nees
ชื่ออังกฤษ ไม่มี
ชื่อเขตแดนผักมันไก่  ผักลิ้นเขียด  พญาบ้องคำ  พญาปล้องดำ พญายอ  โพะโซ่จาง  เสมหะพังพอนตัวเมีย


ลักษณะทางวิชาพฤกษศาสตร์


          ไม้พุ่มรอคอยเลื้อย ลำต้นแล้วก็กิ่งสะอาดวาว สูงได้ถึง 3 เมตร ใบผู้เดียวออกเรียงตรงกันข้าม รูปขอบขนานหรือขอบขนานปนใบหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 7-9 เซนติเมตร โคนใบมน ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 0.5 เซนติเมตร ดอกเป็นช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด กลีบสีส้มแดงเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 2 ปาก ยาว 3-4 ซม. ไม่ติดฝัก


ส่วนที่ใช้เป็นยาและก็สรรพคุณ


-ส่วนใบ รักษาอาการเนื่องมาจากแมลงกัดต่อยแล้วก็โรคเริม


สารสำคัญที่ออกฤทธิ์


สารฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ สารกรุ๊ป monoglycosyl diglycerides เช่น 1,2-O-dilinolenoyl-3-O-b-d-glucopyranosyl-sn-glycerol และสารกรุ๊ป glycoglycerolipids จากใบ  มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริม


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา


ฤทธิ์ลดการอักเสบ
       เมื่อป้อนสารสกัดจากใบด้วยเอ็นบิวทานอลให้หนูแรท  หรือฉีดสารสกัดด้วยน้ำจากใบเข้าท้องของหนูแรท  จะลดการอักเสบของข้อเท้าหนูแรทที่ทำให้บวมด้วยสารคาราจีแนน (carrageenan) ได้   ตำรับยาที่มีพญายอร้อยละ 5  ใน cold cream และก็สารสกัดด้วยเอทานอลจากใบ เมื่อเอามาทาเฉพาะที่ให้หนูแรท จะสามารถลดการอักเสบเรื้อรังได้  แม้กระนั้นเมื่อใช้สารสกัดด้วยนเอ็นบิวทานอลทาที่ผิวหนังจะไม่เป็นผล
ฤทธิ์ลดลักษณะของการปวด
                 เมื่อให้หนูเม้าส์รับประทานสารสกัดด้วยเอ็นบิวทานอลจากใบ จะลดความเจ็บปวดของหนูที่ถูกรั้งนำให้ปวดด้วยกรดอะซีติค  ขึ้นรถสกัดความแรง 90 มิลลิกรัม/โล จะมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับเฟนนิวบิวทาโซนขนาด 100 มก./โล (5)  ส่วนสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (2)  สารสกัดด้วยน้ำ แล้วก็สารสกัดด้วยเอทานอล 50% จากใบ (3) ไม่เป็นผลลดความเจ็บ

ฤทธิ์ต้านทานเชื้อไวรัส
ไวรัสเริม
       [url=http://www.disthai.com/16913677/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2]พญายอ[/url]สารสกัดด้วยเฮกเซน บิวทานอล รวมทั้งเอทิลอะสิเตทจากใบ มีฤทธิ์ต้านไวรัสเชื้อเริม HSV-1  และก็เมื่อนำไปทำเป็นตำรับเจลโดยใช้สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4 และใช้ carbopol 940 เป็นสารก่อเจล  พบว่า มีฤทธิ์ต้านไวรัสได้ดีและไม่เป็นพิษต่อเซลล์  เวลาที่เมื่อใช้สารก่อเจล poloxamer 407 จะมีพิษต่อเซลล์
                 จากรายงานการรักษาคนป่วยโรคเริมที่อวัยวะสืบพันธุ์จำพวกเป็นซ้ำด้วยยาจากสารสกัดพญายอ เปรียบเทียบกับยา acyclovir  แล้วก็ยาหลอก  โดยให้คนเจ็บป้ายยาวันละ 4 ครั้ง ตรงเวลา 6 วัน พบว่าไม่ได้มีความแตกต่างในช่วงเวลาการตกสะเก็ดของแผลคนไข้ที่ใช้ยาจากสารสกัดใบพญายอและยา acyclovir   โดยแผลจะตกสะเก็ดด้านใน 3 วัน แล้วก็หายสนิทข้างใน 7 วัน ซึ่งแตกต่างกันกับยาหลอกอย่างเป็นจริงเป็นจัง ยาที่สกัดจากใบพญายอไม่ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ระคาย ตอนที่ acyclovir ทำให้แสบ   นอกจากนั้นมีการใช้ยาที่ทำมาจากพญายอ ในผู้เจ็บป่วยโรคเริม งูสวัด และก็แผลอักเสบในปาก พบว่าสามารถรักษาแผลและลดการอักเสบได้ดิบได้ดี   
เชื้อไวรัส Varicella zoster
                 สารสกัดจากใบพญายอออกฤทธิ์ทำลายไวรัส Varicella zoster ที่เป็นสาเหตุโรคงูสวัดและก็อีสุกอีใสได้โดยตรงก่อนที่ไวรัสจะเข้าสู่เซลล์
จากรายงานการรักษาผู้ป่วยโรคงูสวัดด้วยยาจากสารสกัดใบพญายอเปรียบเทียบกับยาหลอก  โดยให้ทายาวันละ 5 ครั้ง ตรงเวลา 7-14 วัน ตราบจนกระทั่งแผลจะหาย  พบว่าผู้เจ็บป่วยที่รักษาด้วยสารสกัดจากใบพญายอ แล้วมีแผลตกสะเก็ดภายใน 3 วัน แล้วก็หายด้านใน 7-10 วัน จะมีเยอะมากกว่ากลุ่มสุดที่รักษาด้วยยาหลอกอย่างเป็นจริงเป็นจังทางสถิติ ระดับความเจ็บต่ำลงเร็วกว่ากลุ่มยาหลอก และไม่พบผลข้างเคียงอะไรก็ตาม


อาการข้างๆ


ความเป็นพิษทั่วๆไปแล้วก็ต่อระบบแพร่พันธุ์


การทดสอบความเป็นพิษ
เมื่อป้อนสารสกัดด้วยเอ็นบิวทานอลจากใบให้หนูเม้าส์ พบว่ามีพิษน้อย แต่มีพิษปานกลางเมื่อฉีดเข้าช่องท้อง  ส่วนสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1.3 กรัม/กิโลกรัม (หรือเท่ากันใบแห้ง 5.44 กรัม/กก.) เมื่อป้อนเข้าทางปากหรือฉีดเข้าช่องท้องหนูเม้าส์ ไม่ส่งผลให้เกิดอาการพิษอะไรก็ตาม
การเรียนพิษ
พญายอกึ่งเรื้อรัง พบว่าเมื่อป้อนหนูแรทด้วยสารสกัดเอ็นบิวทานอลจากใบขนาด 270 มก./กิโลกรัม แล้วก็ 540 มก./กิโล ทุกๆวัน นาน 6 อาทิตย์ พบว่าไม่มีผลต่อการเติบโต แต่ว่าน้ำหนักต่อมธัยมัเสียใจลง ในเวลาที่น้ำหนักตับเพิ่มขึ้น ไม่เจอความเปลี่ยนไปจากปกติต่ออวัยวะอื่น และไม่พบอาการไม่ประสงค์อะไรก็แล้วแต่ หนูแรทที่กินสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม ทุกๆวันนาน 90 วัน พบว่าการกินอาหารของกรุ๊ปที่ได้รับสารสกัดและกรุ๊ปควบคุมไม่แตกต่างกัน แต่ว่าน้ำหนักของหนูเพศผู้ที่ได้สารสกัดขนาด 1.0 กรัม/กิโลกรัม ต่ำลงมากยิ่งกว่าพญายอกรุ๊ปควบคุม  เกร็ดเลือดของหนูแรททั้งสองเพศสูงขึ้นยิ่งกว่า แล้วก็ครีอาตินินต่ำลงมากยิ่งกว่ากลุ่มควบคุม  แม้กระนั้นไม่พบความแปลกด้านจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะภายใน แล้วก็พยาธิสภาพด้านนอกhttp://www.disthai.com/

หน้า: [1] 2 3 ... 11